نام ماژول
مدل ماژول
سری دستگاه مورد استفاده
لینک مشخصات، مدل و ویژگی ها
ماژول های SFP یک گیگ شامل ماژول های اترنت مسی، فیبر single mode و multi mode
GLC-T

GLC-TE

SFP-GE-T

GLC-SX-MMD

GLC-LH-SMD

GLC-EX-SMD

GLC-ZX-SMD

GLC-BX-D

GLC-BX-U

تمامی دستگاه  های سیسکو دارای پورت SFP cisco SFP datasheet
ماژول های SFP+10 گیگ شامل ماژول های فیبر single mode و Multi mode
SFP-10G-SR

SFP-10G-LR

SFP-10G-ER

SFP-10G-ZR

تمامی دستگاه  های سیسکو دارای پورت +SFP Cisco sfp+ datasheet
ماژول های سوییچ های 3850
C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G سوییچ های سیسکو سری 3850 cisco 3850 datasheet
ماژول های روتر های ISR Gen 1
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی مدل های ماژول سری 1800 cisco 1800 module datasheet
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی مدل های ماژول سری 2800 cisco 2800 modules datasheet
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی مدل های ماژول سری 3800 cisco 3800 modules datasheet
ماژول های روترهای ISR Gen 2
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی مدل های ماژول سری1900 ، 2900 و 3900 cisco ISR modules datasheet
ماژول های روترهای ISR 4000
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی مدل های ماژول 4221 ، 4321، 4331، 4351، 4431، 4451 و 4461 cisco ISR 4000 modules datasheet
تمامی SPA های روترهای ASR 1000
ماژول های WAN، LAN، VOIP و غیره تمامی SIP ها و SPA های سری ASR 1000 و XFP ها ASR 1000 modules datasheet