خانواده روتر ها
 مدل روترها
لینک انواع مدل ها و ویژگی های روتر
Cisco ISR Gen 1 series
cisco 1800 series

cisco 1841 datasheet

cisco 1861 datasheet

cisco 2800 series cisco 2800 datasheet
cisco 3800 series cisco 3800 datasheet
 Cisco ISR Gen 2 series
cisco 1900 series cisco 1921 datasheet

cisco 1941 datasheet

cisco 2900 series cisco 2900 datasheet
cisco 3900 series cisco 3900 datasheet
Cisco ISR 4000 series
 
 
cisco 4400 series cisco ISR 4000 datasheet
cisco 4300 series
cisco 4221 
Cisco ISR 800 series
cisco 880 series cisco 880 datasheet
Cisco ASR 1000 series
ASR 1002-X

cisco ASR 1000 datasheet
Cisco ASR 900 series
cisco ASR 900 datasheet